Projekt APVV 16-0355

APVV-16-0355
Výskum mechatronických uzlov (MU)
s vysokými nárokmi na presnosť

Začiatok riešenia projektu: 01.07.2017
Koniec riešenia projektu: 30.06.2020

Projekt experimentáneho výskumu sa venuje problematike mechatronických uzlov z pohľadu svetovej statégií rozvoja automatizačnej a robotickej techniky zamerané na vývoj a výrobu kompaktných mechatronických uzlov (MU), ktorých zjednodušeným cieľom je byť: „menší, ľahší, silnejší, rýchlejší a presnejší“. Projekt je zameraný na simulačné a experimentálne overenie vybraných mechanických komponentov ako aj celého MU s cieľom analyzovať a preskúmať charakteristické nelineárne správanie sa kinematických štruktúr navrhovaného Mu. Projekt sa ďalej zaoberá výskumom vplyvu jednotlivých komponentov a následnou verifikáciou a implementáciou výsledkov do oblasti metodiky a metodológie vzhľadom na kľúčové nelineárne vlastnosti ako je chyba uhlového prenosu opakovaná presnosť polohovania, priebehy torzných vibrácií a celkovú spoľahlivosť MU s ohľadom na čo najreálnejšie komplexné experimentálne overenie a vytvorenie chýbajúcej metodiky testovania MU . V spolupráci s partnerskou FVT TUKE sa projekt ďalej bude venovať tvorbe metodiky stanovenia kritických prvkov MU a ich vlastnotí a výpočtovým analýzam pri tvorbe virtuálnych modelov MU s možnosťou predikcie tepelno-mechanických vlastností MU. Projekt prináša vlastný návrh koncepcie riešenia danej problematiky s celosvetovou pôsobnosťou v segmente automatizácie a robotiky, výsledky sú prínosné a aplikovateľné celosvetovo. Všeobecný prínos z výskumných aktivít je omnoho vyšší, vzhľadom na proaktívnu stratégiu umožňujú vytvorenie podmienok pre ďalší výskum v oblasti predikčno-kompenzačných štruktúr MU, k vzniku novej generácie produktov s unikátnymi vlastnosťami a aplikovateľnosťou v širšom priemyselnom segmente. Prispejú k rozvoju automatizácie, robotiky, skráteniu doby vývoja nového produktu a jeho umiestnenia na trh. Súčasne zlepšia efektívnosť prístupu k regionálnemu výskumu a transferu vedeckých poznatkov, k zvýšeniu konkurencieschopnosti a získaniu nových príležitosti na európskom a svetovom trhu.