Kvalita

SYSTEM MANAŽÉRSTVA KVALITY

SPINEA Technologies s.r.o. v roku 2018 vyhovela medzinárodným kritériám a bola ocenená certifikátom ISO 9001 vydaným medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou. Tento medzinárodný štandard podporuje prijatie prístupového procesu pri príprave, zavádzaní, zlepšovaní efektívnosti manažmentu kvality, vedenia spoločnosti, zlepšenie uspokojovania potrieb zákazníka podľa nami zhromaždených požiadaviek od zákazníka. Systém manažmentu kvality kontroluje všetky detaily výroby v spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o., počnúc evidenciou dokumentácie, plánovaním výskumu, až po výstupnú kontrolu finálneho produktu. Nie len high-tech výrobok spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o., ale aj ISO certifikáty dokazujú, že SPINEA Technologies s.r.o. je seriózny partner na medzinárodnom trhu.

POLITIKA KVALITY
Sme si vedomí, že ustálenú vysokú kvalitu dosiahneme len vtedy, keď si ju osvoja všetci zamestnanci spoločnosti. Preto je úlohou všetkých pracovať tak, aby sme tento cieľ naplnili a aby sa zabezpečilo neustále zlepšovanie SMK a jeho procesov. Politika kvality je vydaná v spoločnosti ako samostatný dokument a boli ním oboznámení všetci zamestnanci firmy.
Poslanie

Spoločnosť SPINEA Technologies s.r.o. vznikla v roku 2012 ako spoločnosť  zameraná na výskum a vývoj technologických zariadení a riešení. Jej cieľom a poslaním je poskytovať služby na vysokej odbornej úrovni s orientáciou na spokojnosť zákazníka.

Vízia

Produkty spoločnosti vďaka svojej kvalite a technologickej úrovni zabezpečia zvýšenie ratingu a image spoločnosti a dosiahnutie významnej pozície v našom hospodárskom segmente.

Naplnenie poslania a vízie dosiahnemie
  • neustálym zlepšovaním a zdokonaľovaním systému manažérstva kvality v zmysle ISO 9001
  • zvýšenou orientáciou na zákazníka a uspokojovaním jeho požiadaviek
  • investovaním do rozvoja a vzdelávania zamestnancov
  • presadzovaním zákazníckeho prístupu v procesoch vnútornej komunikácie
  • zabezpečovaním kvality pri zohľadnení bezpečnosti a ochrany zdravia
  • ochranou životného prostredia pri výkone práce
  • vytváraním podmienok pre to, aby výsledky našej činnosti boli v súlade s platnými technickými a legislatívnymi normami a predpismi